Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure De Cuba en een cliënt waarop de praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen praktijk

De praktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

De praktijk zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de praktijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag de salon 50% van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling. Bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk zal aankomen kan de praktijk de afspraak annuleren en het gehele honorarium berekenen.

Prijzen

Medisch Pedicure De Cuba vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Medisch Pedicure De Cuba vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/ of zolang de voorraad strekt.

Betalingen

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventueel producten contant te voldoen.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Medisch Pedicure De Cuba voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De praktijk neemt persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. De praktijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch Pedicure De Cuba zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Medisch Pedicure De Cuba is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Medisch Pedicure De Cuba is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch Pedicure De Cuba is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen en sociale aanvaardbare omgangsvormen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de praktijk het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen de praktijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn te lezen op de website van Medisch Pedicure De Cuba, In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.